Privacybeleid Kidsweek - DPG Media

DEEL DIT ARTIKEL Facebook

Download hier het volledige Privacy Statement. 

Dit is het Privacy Statement van Samsam, Kidsweek, Kidsweek in de Klas en weekvanburgerschap.nl. Samsam, Kidsweek, Kidsweek in de Klas en weekvanburgerschap.nl zijn onderdeel van DPG Media B.V. (gevestigd en kantoorhoudende te (1018 LL) Amsterdam aan de Jacob Bontiusplaats 9, hierna: “ DPG Media”). DPG Media is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld. Persoonsgegevens van gebruikers van de producten en diensten van DPG Media worden zorgvuldig behandeld en beveiligd conform de relevante wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement geven we je hier meer informatie over.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens
Wanneer je gebruikt maakt van één van de diensten van DPG Media of een product van DPG Media koopt, dan worden je persoonsgegevens verwerkt. Dit gebeurt op verschillende manieren, voor verschillende doeleinden en DPG Media houdt verschillende bewaartermijnen aan. In het onderstaande wordt onder ‘gegevens’ ook persoonsgegevens verstaan. Kijk hieronder welke categorie op je van toepassing is:

● Heb je een abonnement op Samsam, Kidsweek of Kidsweek in de Klas?
DPG Media gebruikt je persoonsgegevens (waaronder financiële gegevens zoals je bankrekeningnummer) om uitvoering te geven aan de met je gesloten overeenkomst(en) en om je de overeengekomen dienst(en), product(en) en/of informatie te leveren. Een krant of tijdschrift moet bijvoorbeeld bij je thuis worden bezorgd. Daarvoor is het noodzakelijk dat DPG Media je persoonsgegevens doorgeeft aan de distributeur en de bezorger. Daarnaast zijn de voornoemde gegevens noodzakelijk om je toegang te verschaffen tot de digitale versie van de publicaties. DPG Media gebruikt je persoonsgegevens ook voor direct marketingdoeleinden, zodat soortgelijke aanbiedingen kunnen worden gedaan via e-mail en telefoon. DPG Media informeert je hierover bij het afsluiten van het abonnement waarbij je tevens de mogelijkheid wordt geboden om je hiervoor af te melden.

DPG Media bewaart je persoonsgegevens tot twee jaar na beëindiging van het abonnement en mogelijk langer voor zover de geldende wet- en regelgeving DPG Media daartoe verplicht.

● Geef je een bezorgklacht door?
Het adres waar de bezorgklacht betrekking op heeft is noodzakelijk om je klacht in behandeling te kunnen nemen. Je adresgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van je klacht. Indien je hiervoor toestemming heeft gegeven delen wij ook door jou verstrekte nadere contactgegevens (zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres) met de betreffende verspreider voor de afhandeling van je klacht.

De bewaartermijn van de contactgegevens bedraagt maximaal twee jaar.

● Je ontvangt een e-mail van DPG Media?
Indien je daar toestemming voor geeft, gebruikt DPG Media je e-mailadres om een algemene of gepersonaliseerde nieuwsbrief, aanbiedingen en/of productinformatie te kunnen toezenden. Wij bewaren je e-mailadres voor het versturen van e-mails totdat je jouw toestemming intrekt. Daarnaast gebruiken wij je e-mailadres om je een algemene nieuwsbrief, aanbieding en/of productinformatie te sturen, indien je een abonnement afsluit. Wij informeren nieuwe abonnees bij het verzamelen van het e-mailadres dat wij dit e-mailadres, naast (service)communicatie over bijvoorbeeld het abonnement, hiervoor kunnen gebruiken. Je kan je hiervoor direct bij het verzamelen van het e-mailadres afmelden. De bewaartermijn van het e-mailadres voor het versturen van deze e-mails bedraagt maximaal twee jaar na beëindiging van het abonnement.

Je kan je te allen tijde afmelden voor het versturen van de e-mail of jouw toestemming intrekken via de knop ‘afmelden’ onderaan de e-mail.

● Je wordt telefonisch benaderd door DPG Media?
Wij informeren nieuwe abonnees bij het verzamelen van het telefoonnummer dat wij dit nummer, naast (service)communicatie over het abonnement, kunnen gebruiken om je telefonisch te benaderen voor het doen van aanbiedingen voor soortgelijke producten en diensten. Je kan je hiervoor direct bij het afsluiten van het abonnement of op ieder door jou gewenst moment afmelden. De bewaartermijn van de contactgegevens voor het doen van telefonische aanbiedingen bedraagt maximaal twee jaar na beëindiging van het abonnement.

● Je ontvangt reclamedrukwerk van DPG Media per post?
Het is mogelijk dat je geadresseerd reclamedrukwerk van DPG Media ontvangt. Je kan je hiervoor eenvoudig afmelden door een e-mail te sturen naar lezersservice@kidsweek.nl. Indien je ook geen geadresseerd reclamedrukwerk van andere organisaties wenst te ontvangen, kan je je inschrijven bij het Postfilter. DPG Media stuurt je geen geadresseerd reclamedrukwerk indien je je daar bij ons voor heeft afgemeld of indien je staat ingeschreven bij het Postfilter. Indien je geen ongeadresseerd reclamedrukwerk wenst te ontvangen, kan je gebruik maken van een nee-nee sticker of een ja-nee sticker op je brievenbus. Deze sticker kan je aanvragen bij jouw gemeente.

● Ben je een online bezoeker van één van de websites van Samsam, Kidsweek , Kidsweek in de Klas weekvanburgerschap.nl?
Als je één van onze websites bezoekt dan wordt je gevraagd of wij cookies mogen gebruiken. Met deze cookies wordt informatie over je apparaat, locatie, browser en surfgedrag verzameld. Deze informatie gebruiken we voor verschillende doeleinden. Je kan toestemming geven voor het plaatsen van deze cookies of je eigen keuze instellen. Je toestemming of keuze kan je telkens opnieuw aanpassen door onderaan de pagina op ‘privacy-instellingen’ te klikken. Meer informatie over het gebruik van cookies is te vinden in ons cookie statement op de website.

● Heb je een account?
Met een account kan je eenvoudig inloggen met één gebruikersnaam en wachtwoord. DPG Media verwerkt gegevens die je verstrekt om het account te beheren, zoals contactgegevens, accountgeschiedenis en e-mailadres.

Om je toegang te verschaffen tot de digitale versie van de publicatie dien je je account te gebruiken. Tevens is het mogelijk om met je account je abonnement te beheren.

Na een termijn van twee jaar na aflopen van je abonnement of twee jaar na een bestelling in de webshop, wordt je account verwijderd.

● Koop je een product of dienst via één van de webshops van Samsam, Kidsweek of Kidsweek in de Klas?
DPG Media gebruikt de door jou verstrekte gegevens, waaronder financiële gegevens over je betaalmethode en bankrekening, om uitvoering te geven aan de met jou gesloten overeenkomsten en om je de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren. Je gegevens worden tot maximaal zeven jaar na je laatste aankoop bewaard.

● Neem je deel aan acties, online promoties, wedstrijden, prijsvragen en/of spellen georganiseerd door DPG Media?
De door jou verstrekte gegevens, zoals contactgegevens, zijn noodzakelijk om de diensten uit te kunnen voeren. De bewaartermijn van de door jou verstrekte gegevens bedraagt maximaal twee jaar. Bij wedstrijden, prijsvragen en/of spellen gebruikt DPG Media de gegevens om eventuele winnaars een prijs te kunnen (laten) uitreiken. Indien je daar toestemming voor geeft gebruikt DPG Media je gegevens voor promotiedoeleinden, zoals interviews of beeldmateriaal. De gegevens van de deelnemers die niet winnen worden tot één maand na het einde van de wedstrijd, de prijsvraag of het spel bewaard. Indien je een prijswinnaar bent, moet DPG Media je gegevens zeven jaar bewaren om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

​● Ben je een adverteerder of een zakelijke relatie bij of van DPG Media?
DPG Media gebruikt de door jou verstrekte contactgegevens, accountgegevens en professionele gegevens over je werk en werkgever om uitvoering te geven aan de met jou gesloten overeenkomsten en om je de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren. DPG Media gebruikt je gegevens daarnaast voor direct marketingdoeleinden zodat aan jou soortgelijke aanbiedingen kunnen worden gedaan. Je gegevens worden tot maximaal zeven jaar bewaard na afloop van de overeenkomst.

Gerechtvaardigde (bedrijfs-)belangen
DPG Media kan je gegevens ook verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van haar gerechtvaardigde (bedrijfs-)belangen, tenzij jouw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder wegen. Bij de vaststelling of verwerking plaats kan vinden op deze rechtsgrond zal dus vooraf een belangenafweging gemaakt worden tussen de belangen van DPG Media en de belangen van betrokkenen. Verwerkingen ten behoeve van het analyseren, onderhouden en optimaliseren van onze (mobiele) websites en bijbehorende technologieën en fraudepreventie kunnen bijvoorbeeld (wanneer een voorafgaande en zorgvuldige belangenafweging in het voordeel van de bedrijfsbelangen uitpakt) op deze rechtsgrond plaatsvinden. Ook voeren wij marktonderzoek uit en stellen wij managementinformatie samen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene) strategie.

Kinderen jonger dan 16 jaar
Wij bieden een aantal producten en diensten aan die (mede) zijn gericht op kinderen. De ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) van kinderen jonger dan 16 jaar dienen in het belang van het kind dit privacy statement te lezen.
DPG Media spant zich in om geen persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar te verwerken indien de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) van het kind daar geen toestemming voor hebben gegeven. Ouder(s) en wettelijke vertegenwoordiger(s) kunnen in de plaats van het kind dat jonger dan 16 jaar is persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen. Op onze websites die op kinderen gericht zijn, kan een kind aangeven een kind te zijn. In dat geval tonen wij geen gerichte advertenties en plaatsen wij geen tracking cookies of vergelijkbare technologieën.

Als je er van overtuigd bent dat DPG Media zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via lezersservice@kidsweek.nl zodat deze informatie kan worden verwijderd.

Beveiliging gegevens
DPG Media maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens, fraude te voorkomen en storingen te registreren. Indien er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact met ons op via lezersservice@kidsweek.nl.

Gegevensverstrekking aan derden
Voor het verstrekken van je persoonsgegevens aan derden vraagt DPG Media altijd je uitdrukkelijke toestemming, tenzij er sprake is van één van de gevallen zoals hieronder beschreven.

DPG Media schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in de rol van verwerker. Al onze verwerkers worden verplicht om je persoonsgegevens te beschermen. Met onze verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

In speciale gevallen kunnen wij, zonder je toestemming daartoe, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen.

Tot slot kunnen we bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kan je niet worden geïdentificeerd.

Doorgifte aan derde landen
Wanneer DPG Media persoonsgegevens doorgeeft aan derden waardoor de persoonsgegevens verwerkt worden in landen buiten de Economische Europese Ruimte, zorgt DPG Media dat de gegevens worden doorgegeven en verwerkt op een wijze zoals is toegestaan op grond van toepasselijke privacywetgeving.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Hiervoor kan je een e-mail sturen naar lezersservice@kidsweek.nl.

DPG Media zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of aanpassing reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal DPG Media de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. DPG Media stuurt je na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien DPG Media (een deel van) de betreffende persoonsgegevens niet heeft verwijderd, stuurt DPG Media je een bericht met toelichting waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien DPG Media niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering betrekking heeft, kan DPG Media je vragen om je verzoek (nader) te specificeren. De uitvoering van het verzoek wordt dan opgeschort totdat je de (nadere) specificatie heeft verstrekt. Voor de gegevens van je verzoek kan DPG media alle bij haar bekende gegevens over je gebruiken, waaronder gegevens die gekoppeld zijn aan je account.

Je kan door middel van het sturen van een bericht aan lezersservice@kidsweek.nl bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden of andere verwerkingen.

Wijzigingen
DPG Media behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Controleer daarom regelmatig het privacy statement voor eventuele aanpassing.

Vragen of klachten
​Voor vragen of klachten over je gegevens en de bescherming van jouw privacy kan je contact opnemen met de medewerkers van het Data Protection Office of de Data Protection Officer van DPG Media via lezersservice@kidsweek.nl of via de klantenservice van DPG Media. Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.